کسب مجوز فصلنامه آموزه های رویه قضایی از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی

به اطلاع می رساند که پیرو تشکیل جلسه هیأت نظارت بر مجلات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با درخواست فصلنامه رأی پژوهشگاه قوه قضائیه  مبنی بر تمدید مجوز این فصلنامه، موافقت به عمل آمد و از این پس این فصلنامه با عنوان، فصلنامه آموزه های رویه قضایی با شماره مجوز 86547 منتشر خواهد شد.