نویسنده = امید شهبازی
یادداشتی بر رأی صادره در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به امر کیفری

دوره 6، زمستان 1396 (21)، مهر 1398، صفحه 145-151

10.22106/jcr.2018.79930.1130

امید شهبازی؛ پویا شیرانی بیدآبادی


نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد بزه کلاهبرداری

دوره 8، تابستان 1398 (27)، تیر 1398، صفحه 101-110

10.22106/jcr.2018.96882.1209

امید شهبازی؛ محسن علیاری