کلیدواژه‌ها = صلاحیت
مقید نبودن صلاحیت مرجع عمومی به استاپل

دوره 3، بهار 1393 (6)، خرداد 1393، صفحه 73-80

10.22106/jcr.2016.22306

مرتضی نجابت خواه