کلیدواژه‌ها = صلاحیت
اثر تغییر درجۀ جرایم بر صلاحیت محاکم کیفری

دوره 10، شماره 37، دی 1400، صفحه 111-133

10.22106/jcr.2022.540943.1370

ابوالفضل عامری شهرابی


مقید نبودن صلاحیت مرجع عمومی به استاپل

دوره 3، بهار 1393 (6)، خرداد 1393، صفحه 73-80

10.22106/jcr.2016.22306

مرتضی نجابت خواه