موضوعات = حقوق خصوصی
رفع ابهام از گزارش اصلاحی در رویه قضایی

دوره 10، شماره 35، تیر 1400، صفحه 79-98

10.22106/jcr.2021.539744.1362

فرید صحرائی؛ جواد جمشیدی


تأثیر عنوان خواسته بر رسیدگی و تصمیم دادگاه

دوره 6، تابستان 1396 (19)، اردیبهشت 1398، صفحه 77-84

10.22106/jcr.2018.80972.1139

ریما امیراقدم


تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید

دوره 6، بهار 96 (18)، دی 1397، صفحه 137-151

10.22106/jcr.2018.67639.1077

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


بازپژوهی نظریه صحت فروش مال مرهونه

دوره 5، زمستان 1395 (17)، آبان 1397، صفحه 49-71

10.22106/jcr.2018.52468.1015

فرزاد جاویدی آلسعدی؛ علی ساعتچی


حق حبس در عقود غیر تملیکی

دوره 5، زمستان 1395 (17)، آبان 1397، صفحه 83-94

10.22106/jcr.2018.52770.1022

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی