موضوعات = حقوق کیفری
جایگاه علم در سطوح مختلف قصد در حقوق کیفری ایران

دوره 10، شماره 37، دی 1400

10.22106/jcr.2022.541890.1377

عارف رشنودی؛ علی دهقانی؛ یوسف احمدی


مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری دیسکت‌های مبتذل

دوره 6، زمستان 1396 (21)، مهر 1398، صفحه 139-143

10.22106/jcr.2018.58037.1056

تهمورث بشیریه؛ بزرگمهر بشیریه


یادداشتی بر رأی صادره در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به امر کیفری

دوره 6، زمستان 1396 (21)، مهر 1398، صفحه 145-151

10.22106/jcr.2018.79930.1130

امید شهبازی؛ پویا شیرانی بیدآبادی


تأملی بر مفهوم آلت قمار

دوره 6، زمستان 1396 (21)، مهر 1398، صفحه 153-159

10.22106/jcr.2018.85457.1154

سیدمهدی کاظمی


بزه اختلاس توام با جعل در پرتو نقد یک رای

دوره 5، پاییز 1395 (16)، خرداد 1397، صفحه 95-105

10.22106/jcr.2017.29702

ابولفضل یوسفی؛ طاهره دهقانی


صدور حکم برائت در صورت عدم احراز بزه توسط دادگاه

دوره 5، بهار 1395 (14)، اردیبهشت 1397، صفحه 113-116

10.22106/jcr.2016.23621

نجمه غفاری الهی کاشانی


تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل

دوره 4، زمستان 1394 (13)، دی 1396، صفحه 99-114

10.22106/jcr.2016.25302

سینا رستمی؛ رضا زهروی؛ رسول احمدزاده