دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقدِ موضوع محور

اثر تشریفات ماهوی و شکلی طلاق بر صحت و بطلان آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

10.22106/jcr.2024.544021.1396

مسعود محمودی؛ سیروس خرمی رفنی


نقدِ رأی محور

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای عمومی غیر دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.1987367.1437

محسن محجوبی‌مقدم؛ احسان موحدی پور


نقد و تحلیل رأی شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرتو عدالت رویه‌ای در فرآیند دادرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2001183.1445

محمد حسین نادری؛ سید محمد مهدی غمامی؛ وحید حیدری


نقدِ موضوع محور

پنالتی در دقیقه نود دادرسی: افزایش و تعارض ادله اخباری علیه ادله علمی احرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2001318.1446

محمد فلاح مهرآبادی؛ حسین دهقانی فیروزابادی؛ نایب علی خلیلی


رویه قضایی حاکم بر نام تجاری و علامت تجاری با کارکرد یکسان :تعارض یا همپوشانی حق ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2005358.1449

نگارسادات اکبری


نقدِ رأی محور

تعقیب کیفری ممتنع از تادیه نفقه با وجود شرایط کسب درآمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2005684.1450

احمدرضا موسوی مصباح الشریعه؛ مرتضی قاسمی شانی


طرق اثبات و مجازات تکمیلی در جرم کشف حجاب در انظار عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2007110.1451

محمدسعید حسینی


تکمیل مجازات با تغسیل میت؛ نقدی بر یک دادنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2007598.1452

احسان سلیمی قلعه ئی


نقدِ موضوع محور

ماهیـت قرارداد موسوم‌به اجاره طلای حجـمی، موضوع هفتمـین نشسـت نقد رأی دادگسـتری یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2008556.1454

احمدرضا دهستانی


نقدِ رأی محور

«ممنوعیت حکم به خرید مال به عنوان مجازات جایگزین حبس در نظام کیفری ایران»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2011018.1456

سعید خوافی


نقدِ موضوع محور

ارزیابی اصل استقلال قضایی در رویکرد دولت قانونمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2011924.1458

محسن یوسفیان جزی؛ مجتبی فرهمند


نقدِ رأی محور

تأثیر اظهارنظر حقوقی بانک مرکزی بر کیفیت رأی دادگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2011199.1457

یاسر عرب نژاد


ارزیابی پاسخ به جرایم زیست محیطی در پرتو حقوق کیفری و جرم شناسی سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2013412.1459

وحید بازوند؛ حسین نورمحمدی


نقدِ موضوع محور

تأملی در تأثیر بذل حقوق مالی زوجه بر اثبات عسر و حرج وی در پرتو نقد رأی صادره از دیوان عالی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2014037.1460

مهسا ستاری


نقدِ رأی محور

نقدی بر رای شماره 1328 مورخ 01/09/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( الزام دستگاه اجرایی به پرداخت حقوق ایام مرخصی بارداری مستخدمین پیمانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2008752.1461

روح اله علیدادزاده؛ رفیق مصطفایی


نقد یک رای صادره در خصوص ارتکاب جرم علیه محیط‌‌زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2015936.1463

پوریا راستگو خیاوی؛ ابوالفضل طاهرخانی


نقدِ موضوع محور

صدور اجراییه درخصوص چک امانی، تضمینی و مشروط در فرض انتقال به ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2016242.1465

مهدی سجادی کیا؛ ابوالقاسم قربانی


نقدِ رأی محور

نقد رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۱ بند (الف)شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1395 شماره دادنامه :1307

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2016163.1464

مصطفی زرین پور؛ سید محمد مهدی غمامی


نقدِ موضوع محور

حدود قلمروی مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران با تأکید بر مبانی فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2018060.1468

مهدی سجادی کیا؛ ابوالقاسم قربانی


واکاوی چالش های فسخ نکاح به علت عدم بکارت زوجه در پرتو رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22106/jcr.2024.2018425.1469

مهسا ستاری