عدم صلاحیت مرجع کیفری در ارزیابی ماهوی گواهی نامه های ثبت در دعوای نقض حقوق مالکیت صنعتی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

گواهی نامه ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری دلالت بر حق انحصاری دارنده گواهی نامه نسبت به بهره برداری از موضوع ثبت شده دارد. در واقع، موضوع ثبت شده در قلمرو انحصار دارنده گواهی نامه قرار دارد و اگر دیگران به بهره برداری از آن موضوع بپردازند با ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی مواجه خواهند شد. قاعدتاً تا زمانی که گواهی نامه به اعتبار خود باقی است، مرجع قضایی، اعم از حقوقی و کیفری باید به آن ترتیب اثر دهد و ناقض را محکوم نماید. با این حال، در رأی مورد بررسی در این مقاله، پس از طرح شکایت کیفری، دادسرا تلاش می کند با ارجاع امر به کارشناس، درستی یا نادرستی ثبت را احراز نماید و پس از عدم احراز صحت ثبت، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید. در این نوشتار سعی بر آن است این رأی را به بوته نقد کشیم و با توجه به جایگاه تشریفات و عدم قطعیت ذاتی در نظام مالکیت صنعتی با نگاهی نقادانه به تحلیل استدلالهای انجام شده در آن رأی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات