دوره و شماره: دوره 2، پاییز 1392 (4) - شماره پیاپی 4، آذر 1392، صفحه 1-118 
زنای غیر محصنه

صفحه 43-58

10.22106/jcr.2013.21526

غلامحسین الهام؛ صادق الهام