دوره و شماره: دوره 4، تابستان 1394 (11) - شماره پیاپی 11، شهریور 1394 

گزارش نشست قضایی

قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول

صفحه 119-136

10.22106/jcr.2015.23613

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی؛ مجید صادق نژاد؛ سجاد فراهانی