اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین اعظمی چهاربرج

حقوق خصوصی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز


سردبیر

محمد عیسائی تفرشی

حقوق خصوصی هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/tafreshi

اعضای هیات تحریریه

حسین اعظمی چهاربرج

حقوق خصوصی قاضی دادگستری

civilica.com/p/203464/

روح‌اله اکرمی

حقوق جزا و جرم شناسی هیئت‌علمی دانشگاه قم

profs.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24762/27540/

عبدالعلی توجهی

حقوق جزا و جرم شناسی هیئت علمی دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=140

علی اصغر حاتمی

حقوق خصوصی هیئت‌علمی دانشگاه شیراز


توکل حبیب‌زاده

حقوق بین الملل هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)

isu.ac.ir/cv/277/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87?slc_lang=fa&&cv=277&mod=scv

محمد عیسائی تفرشی

حقوق خصوصی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/tafreshi

مرتضی نجابت خواه

حقوق عمومی هیئت علمی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~nejabatkhah/

مدیر نشریه

سینا رستمی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران


ویراستار انگلیسی

رضا محبی

حقوق خصوصی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری


کارشناس نشریه

فاطمه صبافرد

پژوهشگاه قوه قضاییه