نویسنده = مجید صادق نژاد
تعداد مقالات: 2
1. آنی یا مستمر بودن جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 1384

دوره 4، پاییز 1394 (12)، پاییز 1396، صفحه 110-143

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی؛ مجید صادق نژاد


2. قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول

دوره 4، تابستان 1394 (11)، تابستان 1394، صفحه 119-136

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی؛ مجید صادق نژاد؛ سجاد فراهانی