فصلنامه رأی ( مطالعات آرای قضایی) (JCR) - فرایند پذیرش مقالات