کلیدواژه‌ها = آرای
1. گزارش رویه‌ شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت دوم

دوره 6، پاییز 1396 (20)، بهار 1398، صفحه 127-157

محمد جلالی (سایر)؛ مارال بردبار