شکایت علیه شهرداری به دلیل تصرف زمین: عدم صلاحیت دیوان به لحاظ ترافعی بودن دعوی یا ماهیت آن؟

نوع مقاله: نقدِ رأی محور

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد شیراز

کلیدواژه‌ها

موضوعات