نوع مقاله: گزارش رویه قضایی

نویسنده

1 کارشناس ارشد حقوق عمومی

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

کلیدواژه‌ها

موضوعات