دوره و شماره: دوره 2، پاییز 1392 (4) - شماره پیاپی 4، پاییز 1392، صفحه 1-118 
3. زنای غیر محصنه

صفحه 43-58

غلامحسین الهام؛ صادق الهام