دوره و شماره: دوره 5، بهار 1395 (14) - شماره پیاپی 14، بهار 1397 (در دست اقدام و چاپ فیزیکی) 
4. بررسی امکان اعمال حق حبس در اقاله

صفحه 94-102

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی