نویسنده = اکبر میرزانژد جویباری
تعداد مقالات: 5
2. انتقال طلب و آثار آن

دوره 3، زمستان 1393 (9)، زمستان 1393، صفحه 79-88

10.22106/jcr.2017.25109

اکبر میرزانژاد جویباری


3. تعهدات ابتدائی و آثار آن (بازخوانی یک رأی)

دوره 3، پاییز 1393 (8)، پاییز 1393، صفحه 61-70

10.22106/jcr.2016.23952

اکبر میرزانژاد جویباری