نویسنده = سیدمهدی کاظمی
تعداد مقالات: 2
1. تأملی بر مفهوم آلت قمار

دوره 6، زمستان 1396 (21)، پاییز 1398، صفحه 153-159

10.22106/jcr.2018.85457.1154

سیدمهدی کاظمی