کلیدواژه‌ها = صلاحیت
3. مفهوم «شروع به رسیدگی» در تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

دوره 6، تابستان 1396 (19)، بهار 1398، صفحه 67-76

امید شهبازی؛ حسن باوی


8. تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهای عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری

دوره 3، تابستان 1393 (7)، تابستان 1393، صفحه 29-38

محمد جلالی؛ محمدحسین منتظری


10. یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری

دوره 3، بهار 1393 (6)، بهار 1393، صفحه 81-90

سید مجتبی واعظی


12. مقید نبودن صلاحیت مرجع عمومی به استاپل

دوره 3، بهار 1393 (6)، بهار 1393، صفحه 73-80

مرتضی نجابت خواه