موضوعات = حقوق کیفری
تعداد مقالات: 46
2. مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری دیسکت‌های مبتذل

دوره 6، زمستان 1396 (21)، پاییز 1398، صفحه 139-143

10.22106/jcr.2018.58037.1056

تهمورث بشیریه؛ بزرگمهر بشیریه


3. یادداشتی بر رأی صادره در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به امر کیفری

دوره 6، زمستان 1396 (21)، پاییز 1398، صفحه 145-151

10.22106/jcr.2018.79930.1130

امید شهبازی؛ پویا شیرانی بیدآبادی


4. تأملی بر مفهوم آلت قمار

دوره 6، زمستان 1396 (21)، پاییز 1398، صفحه 153-159

10.22106/jcr.2018.85457.1154

سیدمهدی کاظمی


10. دیه مصدوم در صورت عدم شناسایی ضارب

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 107-119

10.22106/jcr.2018.69124.1083

امید توکلی کیا


11. نقد رأی صادره درخصوص تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 121-129

10.22106/jcr.2018.67426.1076

امید شهبازی؛ پویا شیرانی بیدآبادی


13. بزه ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک در پرتو نقد و بررسی دو رای

دوره 5، زمستان 1395 (17)، پاییز 1397، صفحه 73-82

10.22106/jcr.2018.65864.1071

ابولفضل یوسفی؛ طاهره دهقانی


14. بزه اختلاس توام با جعل در پرتو نقد یک رای

دوره 5، پاییز 1395 (16)، بهار 1397، صفحه 95-105

10.22106/jcr.2017.29702

ابولفضل یوسفی؛ طاهره دهقانی


16. صدور حکم برائت در صورت عدم احراز بزه توسط دادگاه

دوره 5، بهار 1395 (14)، بهار 1397، صفحه 113-116

10.22106/jcr.2016.23621

نجمه غفاری الهی کاشانی


22. تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل

دوره 4، زمستان 1394 (13)، زمستان 1396، صفحه 99-114

10.22106/jcr.2016.25302

سینا رستمی؛ رضا زهروی؛ رسول احمدزاده


25. آنی یا مستمر بودن جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 1384

دوره 4، پاییز 1394 (12)، پاییز 1396، صفحه 110-143

10.22106/jcr.2015.23620

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی؛ مجید صادق نژاد