موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 106
3. ذی‌نفع در دعوای ابطال طرح صنعتی

دوره 7، بهار 1397 (22)، بهار 1399، صفحه 43-37

10.22106/jcr.2019.99602.1225

علی سیدین؛ مهدی کارچانی


4. مطالبه ضرر و زیان ناشی از نقض حق ترجمه اثر

دوره 7، بهار 1397 (22)، بهار 1399، صفحه 166-153

10.22106/jcr.2018.84757.1150

پژوهشگاه قوه قضاییه


5. تحلیل جایگاه اماره فراش و آزمایش DNA در تعیین نسب

دوره 7، بهار 1397 (22)، بهار 1399، صفحه 28-17

10.22106/jcr.2018.85913.1156

مریم غنی زاده؛ زهرا غنی زاده


14. تأثیر عنوان خواسته بر رسیدگی و تصمیم دادگاه

دوره 6، تابستان 1396 (19)، بهار 1398، صفحه 77-84

10.22106/jcr.2018.80972.1139

ریما امیراقدم


19. تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 137-151

10.22106/jcr.2018.67639.1077

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


20. ضرورت أخذ مجوز از صاحب حق جهت ترجمه اثر

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 131-135

10.22106/jcr.2018.75413.1102

مهدی کارچانی


23. حق حبس در عقود غیر تملیکی

دوره 5، زمستان 1395 (17)، پاییز 1397، صفحه 83-94

10.22106/jcr.2018.52770.1022

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی


24. ضمانت اجرای خودداری از آزمایش بدن

دوره 5، زمستان 1395 (17)، پاییز 1397، صفحه 17-33

10.22106/jcr.2018.79234.1125

حسن محسنی


25. اثر تفکیک جهات دعوی طلاق از ناحیه زوجه

دوره 5، زمستان 1395 (17)، پاییز 1397، صفحه 113-118

10.22106/jcr.2018.76763.1108

زکیه نعیمی