موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 106
12. تأثیر عنوان خواسته بر رسیدگی و تصمیم دادگاه

دوره 6، تابستان 1396 (19)، بهار 1398، صفحه 77-84

10.22106/jcr.2018.80972.1139

ریما امیراقدم


14. تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 137-151

10.22106/jcr.2018.67639.1077

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


15. ضرورت أخذ مجوز از صاحب حق جهت ترجمه اثر

دوره 6، بهار 96 (18)، زمستان 1397، صفحه 131-135

10.22106/jcr.2018.75413.1102

مهدی کارچانی


18. حق حبس در عقود غیر تملیکی

دوره 5، زمستان 1395 (17)، پاییز 1397، صفحه 83-94

10.22106/jcr.2018.52770.1022

محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی


19. ضمانت اجرای خودداری از آزمایش بدن

دوره 5، زمستان 1395 (17)، پاییز 1397، صفحه 17-33

10.22106/jcr.2018.79234.1125

حسن محسنی


20. اثر تفکیک جهات دعوی طلاق از ناحیه زوجه

دوره 5، زمستان 1395 (17)، پاییز 1397، صفحه 113-118

10.22106/jcr.2018.76763.1108

زکیه نعیمی


23. بازپژوهی نظریه صحت فروش مال مرهونه

دوره 5، زمستان 1395 (17)، پاییز 1397، صفحه 49-71

10.22106/jcr.2018.52468.1015

فرزاد جاویدی آلسعدی؛ علی ساعتچی