موضوعات = حقوق خصوصی
رفع ابهام از گزارش اصلاحی در رویه قضایی

دوره 10، شماره 35، تیر 1400، صفحه 79-98

10.22106/jcr.2021.539744.1362

فرید صحرائی؛ جواد جمشیدی


تأثیر عنوان خواسته بر رسیدگی و تصمیم دادگاه

دوره 6، تابستان 1396 (19)، اردیبهشت 1398، صفحه 77-84

10.22106/jcr.2018.80972.1139

ریما امیراقدم