استخراج و انتشار رویه قضایی دادگاه های کشور: معرفی ابعاد و چشم انداز بولتن آراء و رویه قضایی در پژوهشگاه قوه قضائیه

نوع مقاله : بایسته های نگارش و نقد رأی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی