انتشار شماره 20

شماره 20 فصلنامه رأی از تاریخ 30 خردادماه 1398 به صورت الکترونیکی در دسترس و انتشار فیزیکی آن نیز در دست اقدام است.