انتشار شماره 21

شماره 21 فصلنامه رأی از تاریخ 8 مهرماه 1398 به صورت الکترونیکی در دسترس و انتشار فیزیکی آن نیز در دست اقدام است.