داوران

 

سمت

رشته تخصصی

نام داور

هیأت علمی دانشگاه تهران

حقوق جزا و جرم­شناسی

محمد یکرنگی

هیأت علمی دانشگاه تربیت­مدرس

حقوق جزا و جرم­شناسی

سیددرید موسوی مجاب

هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق جزا و جرم­شناسی

امین جعفری

هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

حقوق جزا و جرم­شناسی

مهدی صبوری­پور

هیأت علمی دانشگاه شیراز

حقوق جزا و جرم­شناسی

سیدمهدی ساداتی

هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق جزا و جرم­شناسی

تهمورث بشیریه

هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

حقوق جزا و جرم­شناسی

سیدعلیرضا میرکمالی

هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

حقوق جزا و جرم­شناسی

محمدهادی رستمی

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

حقوق جزا و جرم­شناسی

عبدالوحید زاهدی

دکتری حقوق جزا و جرم­شناسی

حقوق جزا و جرم­شناسی

ابوالفضل یوسفی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

حقوق جزا و جرم­شناسی

سینا رستمی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

حقوق جزا و جرم­شناسی

عارف خلیلی­ پاجی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس و قاضی دادگستری

حقوق جزا و جرم­شناسی

رسول احمدزاده

دکتری حقوق جزا و جرم­شناسی و مدرس دانشگاه

حقوق جزا و جرم­شناسی

ابراهیم زارع

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه علوم قضایی

حقوق جزا و جرم­شناسی

احمدعلی ثالث مؤید

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

حقوق جزا و جرم­شناسی

مهدی حسینی

هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

حقوق خصوصی

عبدالله خدابخشی

هیأت علمی دانشگاه گیلان

حقوق خصوصی

رضا مقصودی پاشاکی

هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

حقوق خصوصی

محمد سلطانی

هیأت علمی دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

حسن محسنی

دکتری حقوق خصوصی و قاضی دادگستری

حقوق خصوصی

محمدرضا محمدی

هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

حقوق خصوصی

مصطفی السان

دکتری حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

محمد صادقی

هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

حقوق خصوصی

سعید محسنی

هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

حقوق خصوصی

مصطفی مظفری

هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

حقوق خصوصی

مریم غنی ­زاده

هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

حقوق خصوصی

محمد عابدی

هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

حقوق خصوصی

علیرضا عالی­ پناه

هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

حقوق خصوصی

علی­ عباس حیاتی

هیأت علمی دانشگاه شیراز

حقوق خصوصی

حجت مبین

هیأت علمی دانشگاه شیراز

حقوق خصوصی

علی رضایی

دکتری حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

محمدعبدالصالح شاهنوش

هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

حقوق خصوصی

سعید نجات­ زادگان

دکتری حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

علی ساعتچی

هیأت علمی دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

عباس میرشکاری

دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

حقوق خصوصی

سجاد عسکری

هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

حقوق خصوصی

علی طهماسبی

دانشجوی دکتری حقوق تجارت بین­الملل دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خصوصی

مهدی کارچانی

دکتری حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

علی صابری

دکتری حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

شهرزاد حدادی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق

حقوق خصوصی

سیدسعیدهاشمی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی

حقوق خصوصی

میثم رامشی

دانشجوی دکتری حقوق خصصوصی دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

سعید سیاه­بیدی کرمانشاهی

دانشجوی دکتری حقوق خصصوصی دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

امیرعباس عسکری

دانشجوی دکتری حقوق خصصوصی دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

رسول بهرامپوری

هیأت علمی دانشگاه قم

حقوق عمومی

حامد نیکونهاد

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

حقوق عمومی

کوروش استوارسنگری

هیأت علمی دانشگاه تهران

حقوق عمومی

ولی رستمی

قاضی دیوان عدالت اداری

حقوق عمومی

محمد حسنوند

هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

حقوق عمومی

محمد جلالی

هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

حقوق عمومی

آیت مولایی

هیأت علمی دانشگاه تهران

حقوق عمومی

مهدی بالوی

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

حقوق عمومی

زینب عصمتی

هیأت علمی دانشگاه تهران

حقوق عمومی

خیرالله پروین

هیأت علمی دانشگاه مازندران

حقوق عمومی

مسعود فریادی

هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

حقوق عمومی

مهناز بیات

هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

حقوق عمومی

فردین مرادخانی

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

حقوق عمومی

محمدحسن کبگانی

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

حقوق عمومی

محسن آهنگر