ضابطه تقسیم مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله ی نقلیه: رأی وحدت رویه ی شماره ی 717 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1390/2/6 و ماده ی 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

موضوعات