تاثیر تقصیر عمدی یا سنگین در شرط عدم مسئولیت

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

موضوعات