قائم مقامی خریدار عین مستاجره نسبت به حق تخلیه ی مالک قبلی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی

موضوعات