مسئولیت پزشک در خصوص اشتباه در تشخیص: شرحی بر پرونده ماسینون علیه قیس

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شهرکرد

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

موضوعات