صدور قرار عدم استماع دعوا در رسیدگی به دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات مالکیت املاک توقیف شده ( موضوع ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

1 طلبه درس خارج فقه و اصول

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

موضوعات