تعدد جرم و تکلیف دادگاه در مقام صدور حکم: نقدی بر فرایند رسیدگی به یک پرونده

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دکترای حقوق جزا و جرمشناسی و قاضی دادگاه های نظامی تهران

موضوعات