عدم تنفیذ فسخ به دلیل مخالفت با مقتضای ذات عقد

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

استاد بازنشسته دانشگاه تهران و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

کلیدواژه‌ها

موضوعات