وضعیت قراردادهای شرکت های سهامی در صورت تجاوز مدیرعامل از حدود اختیارات

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی

2 مدرس دانشگاه.

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس.

کلیدواژه‌ها

موضوعات