دعوای شرکت علیه مدیران شرکت با نمایندگی یک پنجم سهام داران (نقدی بر دادنامه شعبه 82 دادگاه عمومی تهران)

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی.

2 استادیار دانشگاه علم و فرهنگ.

کلیدواژه‌ها

موضوعات