نقد و بررسی تعارض شکایت افترا و حق دادخواهی

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسنده

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

2 عضو گروه مطالعات و استخراج رویه قضایی کشور (وابسته به پژوهشگاه قوه قضائیه)

کلیدواژه‌ها

موضوعات