نقد و بررسی یک قرار مجرمیت و رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر در خصوص جرایم علیه حقوق و آزادی های عمومی

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسنده

استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس فارابی).

کلیدواژه‌ها

موضوعات