یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

استادیار دانشگاه شیراز.

چکیده

یادداشت اول- مفهوم و ماهیت حقوق مکتسبه یادداشت دوم- موضوع و گستره کنترل قاضی اداری یادداشت سوم- حق مکتسبه اشخاص عمومی- مفهوم مقررات قانونی یادداشت چهارم- حقوق عمومی و حقوق خصوصی- تفکیک حق شخصی از صلاحیت حرفه ای

کلیدواژه‌ها

موضوعات