رویه و تهافت آرای قضایی نزد دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی ( پاییز و زمستان 1391)

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه.

چکیده

رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجاره‌بها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقال حق تخلیه عین مستأجره تجاری به موجر جدید تهافت آراء در مورد ضرورت یا عدم ضرورت اثبات استحقاق مالک دریافت بهای روز در دیوان عدالت اداری قبل از طرح دعوای مطالبه قیمت روز املاک تصرف‌شده توسط نهادهای دولتی و عمومی

کلیدواژه‌ها

موضوعات