رویه و تهافت آرای قضایی نزد دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری (پاییز و زمستان 1391)

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

1 دکترای حقوق کیفری و جم شناسی

2 عضو گروه کیفری مطالعات و استخراج رویه ی قضایی کشور (وابسته به پژوهشگاه قوه قضائیه).

چکیده

رویه محاکم تجدیدنظر استان تهران در خصوص ارزش اثباتی تصاویر ضبط‌شده از طریق دوربین مداربسته اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر‌ استان تهران در خصوص فروش ملک مرهونه اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر ‌استان تهران در خصوص تحقق بزه تصرف عدوانی در اموال مشاع اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر‌ استان تهران در خصوص ارزش اثباتی تست الکل‌سنج اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر‌ استان تهران در خصوص شرایط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر ‌استان تهران در خصوص مجازات جاعل و استفاده‌کننده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری

کلیدواژه‌ها

موضوعات