گزارش نشست نقد رأی: اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی نقد رأی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران

نوع مقاله : گزارش نشست قضایی

نویسنده

پژوهشگر و عضو دفتر ارتباطات و همکاری های علمی پژوهشگاه قوه قضائیه

کلیدواژه‌ها

موضوعات