مرجع صالح رسیدگی به سوء استفاده از اختیارات مقام اداری (بررسی موردی تخلف اخفا و معدوم نمودن اسناد و مدارک دولتی توسط مقام اداری)

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

کلیدواژه‌ها

موضوعات