قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

1 مستشار دادگاه کیفری یک تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

کلیدواژه‌ها

موضوعات