گزارش نشست نقد رأی: اثر خط زدن حواله کرد بر روی چک

نوع مقاله : گزارش نشست قضایی

نویسنده

کارشناس دفتر ارتباطات و همکاری های علمی پژوهشگاه قوه قضائیه

کلیدواژه‌ها

موضوعات