تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهای عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

کلیدواژه‌ها

موضوعات