ملاک صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر خسارات ناشی از ایجاد مانع در معابر عمومی توسط واحدهای عمومی و دولتی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد شیراز.

کلیدواژه‌ها

موضوعات