ماهیت پرداخت مال موضوع ماده 265 قانون مدنی: اماره عدم تبرع یا اماره وجود دین (نقد دادنامه شماره 9109970221301416 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

کلیدواژه‌ها

موضوعات