غیرقابل استماع بودن دعوای مدیران موضوع ماده 136 ل.ا.ق.تجارت در فرض انقضای مدت ماموریت

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

کلیدواژه‌ها

موضوعات