وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (پاییز و زمستان 1391)

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

1 دکتری حقوق خصوصی

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

چکیده

* مسئولیت مدنی
رویه قضایی درمورد مسئولیت مدنی قاضی
* حقوق خانواده
رویه قضایی درمورد اثبات نشوز
رویه قضایی درمورد مطالبه ارش البکاره
رویه قضایی درمورد بار اثبات دعوا در دعوای مطالبه نفقه زوجه با وصف زندگی مشترک زوجین
تهافت آراء درمورد شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجدد
تهافت آراء درمورد شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
تهافت آراء درمورد نسبت میان نفقه و تمکین

کلیدواژه‌ها

موضوعات