وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

1 دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

2 عضو گروه مطالعات و استخراج رویه قضایی کشور (وابسته به پژوهشگاه قوه قضائیه)

چکیده

رویه قضایی درمورد صدور چکهای بلامحل متعدد باشماره سریال متوالی
تهافت آراء درمورد تعزیرات منصوص شرعی

کلیدواژه‌ها

موضوعات